โรงเรียนวัดศรีสว่าง

 153  หมู่ที่ 6  ตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทร  053 – 023304   FAX :  053 – 023304

(E–Mail) :   watsrisawang2560@gmail.com