การดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานกำกับติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนวัดศรีสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 o12-รายงานกำกับ-ติดตาม-การดำเนินงาน แบบติดตามความก้าวหน้า...

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่-๒-๒๕๖๒

จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๒ จำนวน ๑...