ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม

นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง

เบอร์โทร : 0846095170        
Email : Tanawatt13@hotmail.com
line : Tanawatt13

นางอำพร  ขอดแก้ว

นางอำพร ขอดแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 081-2886078
Email : Phorn_001@hotmail.com
line : 0843667239

นางใกล้รุ่ง เตปา

นางใกล้รุ่ง เตปา

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0861983795
Email : klairung8848@gmail.com
line : klairung8848

นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงค์

นางอิศราภรณ์ ทิพย์วงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0644723244
Email : soda_z_aaa@hotmail.com
line : 0644723244

นางอัญชณา  สืบสกุล

นางอัญชณา สืบสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0817641813
Email : unchana27@gmail.com
line : unchana

นางนวนัฏ อินปั๋น

นางนวนัฏ อินปั๋น

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0817836075
Email : kroomc_in@hotmail.com
line : kroomc

นายธนพล  ซึมกลาง

นายธนพล ซึมกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0818812669
Email : seum01@hotmail.com
line : Seum01

นายประเสริฐ ปั๋นแก้ว

นายประเสริฐ ปั๋นแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0931429555
Email : goonaga@gmail.com
line : 0931429555

นายมนตรี ไชยบุญทา

นายมนตรี ไชยบุญทา

ครู

เบอร์โทร : 0810344493
Email : simbianbn@gmail.com
line : simbian

นายธนพัฒน์ สมบูรณ์

นายธนพัฒน์ สมบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร : 0848053802
Email : Thanapat.sert@gmail.com
line : 0848053802

นางสาวจันทรา เวียงจันทร์

นางสาวจันทรา เวียงจันทร์

ครูชำนาญการ

เบอร์โทร : 0951348494
Email : J_apple21@hotmail.com
line : 0951348494

นางณัฐพร ชนินทรสงขลา

นางณัฐพร ชนินทรสงขลา

ครู

เบอร์โทร : 0838684754
Email : pandajubjubjub@gmail.com
line : 0838684754

นายอนุษา  ใหม่ศรี

นายอนุษา ใหม่ศรี

ครูชำนาญการ

เบอร์โทร : 0995150604
Email : Anusa852@gmail.com
line : 0995150604

นางสาวอังศุมาลิน จันต๊ะตึง

นางสาวอังศุมาลิน จันต๊ะตึง

ครูผู้ช่วย

เบอร์โทร : 0804963551
Email : myphonea734@gmail.com
line : 0804963551

นางวันทนีย์ ใจคำ

นางวันทนีย์ ใจคำ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เบอร์โทร : –
Email : wantaneejaicom@gmail.com
line : –

นายนิพนธ์   เวทศักดิ์

นายนิพนธ์ เวทศักดิ์

นักการภารโรง

เบอร์โทร : 0861837514
Email : –
line : 0861837514