บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดศรีสว่าง

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดศรีสว่าง

O3บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดศรีสว่าง

 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (2)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (1)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542