แนวทางจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน           “การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

 

วิสัยทัศน์  โรงเรียนวัดศรีสว่างมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข

 

พันธกิจ
  1. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
               1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
               2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริมกระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา
  3. ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อัตลักษณ์โรงเรียน  “เป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี  ตามแนววิถีพุทธ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เอกลักษณ์ โรงเรียน    “ คนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”