ร่วมพิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา ต.หารแก้ว อ.หางดง กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมพััฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ศิลปะด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ สร้างความภาคภูมิใจ และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไป