กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.-2550

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.-2548

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ OIT6พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม (1)

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง-พ.ศ.-2542-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน-พ.ศ.-2555

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ.ศ.-2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545

OIT6พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก-พ.ศ.-2546

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยโรค-พ.ศ.-2549

กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา-พ.ศ.-2550

กฎ-ก.ค.ศ.-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2561

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.-2559

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง-_-Office-of-The-Election-Commission-of-Thailand

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.-2546