เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดศรีสว่าง จำนวน ๑ งาน