รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่-๒-๒๕๖๒

จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๒ จำนวน ๑...

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดศรีสว่าง

เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดศรีสว่าง จำนวน ๑...