ข้อมูลพื้นฐาน

O1  : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
-แนวทางจัดการศึกษา
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนฯ 2561-2563
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนฯ 2564-2566

O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A
O9 : Social Network

แผนการดำเนินงาน

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรรทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต
รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 
O42 :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน