ข้อมูลพื้นฐาน

O1  : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
-แนวทางจัดการศึกษา
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนฯ 2566-2570

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A
O9 : Social Network
10: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนการดำเนินงาน

O11 : แผนดำเนินงานประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

O15 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริตรอบ 6 เดือน
O38: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40:การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41:การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43:การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน